MALAGROW Kft ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI és ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI (ÁSZÉF)

1/ Ezen ÁSZÉF alkalmazása:

Ezen ÁSZÉF kötelezően érvényesek valamennyi árajánlatra, valamennyi megállapodásra, amelyek a Malagrow Kft (továbbiakban: Eladó) és vásárló (továbbiakban: Vevő) között létrejött, kivéve ha Eladó és Vevő között külön megállapodás nem jött létre. Külön megállapodás feltételei csak azon pontokra érvényesek, amelyeket felek írásban rögzítettek, minden egyéb feltételt jelen ÁSZÉF szabályoz. Vevő esetleges szállítási vagy általános feltételei kizártak jelen feltételekből. Az Általános feltételek nem ismerete, vagy annak figyelmen kívül hagyása nem mentesíti a Vevőt annak hatálya alól. Vevői megrendelés szóbeli vagy írásbeli leadása, illetve az áru vagy számla átvétele egyben annak elismerése, hogy a Vevő az Általános feltételeket ismerte, magára nézve kötelezőnek fogadja el, s hogy azok érvényesek a további szállításokra és üzleti kapcsolatokra is. Az  ÁSZÉF  angol  nyelvû  változata  megtalálható a  honlapunkon:  www.malagrow .hu

2/ Ajánlatok és árak, csomagolás

Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja, rendkívüli árváltozást megrendeléskor közli.
Eladó által tett árajánlat kötöttség nélküli, az ajánlattételtől számítva 5 napig érvényes. Az árajánlatban megadott árak ÁFA nélküliek. Eladó árlistája ÁFA nélküli árakat tartalmaz. Új árlista kibocsátásával az előző árak automatikusan érvényüket vesztik. Az árlistában megadott árak szabványos minőségű, szokványos gyártású, kiszerelésű termékekre vonatkoznak. Eltérő gyártás, kiszerelés és kezelés költségei Vevőt terhelik. Számlázás a szállítás illetve átvétel napján érvényes áron, mely az előrendelésre is vonatkozik. Eladó termékeit saját költségére készített csomagolásban forgalmazza. A szállításra való csomagolás és göngyölegdíj Vevőt terheli.

3/ Kezelési és szállítási kikötések:

A szállítási megrendelések elfogadása az Eladóhoz beérkező szokásos kezelési és beszállítási feltételeket tételezik fel. Ha Eladó indokoltan hivatkozik a szokásos kezelési, gyártási és beszállítási feltételek megváltozására, az adott árura szállítási kötelezettsége nincs, de köteles lesz arra törekedni, hogy a megrendelt mennyiséggel arányos minőségű és mennyiségű helyettesítő terméket szállítson. Ilyen esetben Vevőt semmiféle kártérítés nem illeti meg. Szállítás Eladó telephelyéről, Vevő költségére és kockázatára történik. Ha Vevő a szállítással Eladót bízza meg, Eladó belátása szerint a lehető legcélszerűbb módot jogosult választani. Eladó külön eljárásainak költségeit Vevő köteles megfizetni. Szállítási határidő a rendeléskori megállapodás szerint. A szokásos szállítási határidő utáni szállítási késedelemről Eladó köteles Vevőt tájékoztatni, mely esetben Vevő jogkövetkezmény nélkül elállhat a megrendeléstől; ilyen esetben Vevő az Eladóval szemben igényt nem támaszthat. Standard csomagolástól eltérő rendelés esetén Eladó jogosult a legközelebbi standard kiszerelésű árút szállítani. Eladó jogosult a megrendelt mennyiségeket a megrendeléstől eltérő, de ahhoz közeli tulajdonságú, méretű, számú vagy súlyú kiszerelési egységekben teljesíteni. Eladó jogosult részletekben való szállításra és azok részletekben történő számlázására. A megrendelt áru Vevő fuvarozójának történő átadásával teljesítettnek minősül, a fuvarozásból adódó késedelemért és kockázatért Eladó nem felelős. Leszállított áru visszavételére a szállítás után legfeljebb hét naptári napon belül van lehetőség, kifejezetten sértetlen, tiszta és eredeti csomagolásban, Vevő szállítási költségére. Visszaszállítás esetén külön megállapodás hiányában a számlázott és teljesített összeg hetvenöt százalékban (visszavételi ár feltétel) fizethető vissza.

4/ Tulajdonjog kikötése:

Eladó által átadott áru a teljes vételár kifizetéséig Eladó tulajdonában marad. (Tulajdonjog fenntartás). Továbbértékesítés esetén Vevő köteles ennek tudomásulvételét az ő vevőjétől beszerezni; ez azonban a Vevő felelősségét nem befolyásolja. Vevők (ide értve a Vevő vevőit is) nem jogosultak a termék elzálogosítására vagy bármilyen jogcímen való megterhelésére, és az ezekre vonatkozó követelés elismerésére.

5/ Fizetés:

Azonnali, vagy külön megállapodás hiányában a számla kiállítás dátumától számított nyolc naptári nap, illetve a számlában feltüntetett fizetési határidő. Fizetés Eladó hivatalos helyiségében készpénzbefizetéssel, vagy bankszámlájára utalással. Fizetési késedelem esetén Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. Vevő felszámolása, fizetésképtelensége, fizetési késedelme, vagy nem fizetése esetén Vevő valamennyi tartozása azonnal lejárttá és esedékessé válik; ilyen esetekben Eladó jogosult a Vevővel kötött bármilyen megállapodástól elállni minden kártérítési és jogkövetkezmény nélkül. Ha felek részletfizetésben állapodtak meg és Vevő elmulaszt egy határidőt, akkor a fennmaradó teljes összeg azonnal esedékessé válik és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alkalmazandók. Vevő és Eladó közötti véleménykülönbség, Vevő panasza nem jogosítja fel Vevőt a fizetési kötelezettség elhalasztására, a számla összegéből bármilyen jogcímen való levonásra. Vevő felszámolása, fizetésképtelensége esetén a Vevő tulajdonosi körébe tartozó leányvállalat vagy más módon tulajdonosi kapcsolatban álló társvállalat, anyavállalat szervezeti formától függetlenül kezesként felel Vevő tartozásáért. Ha a Vevő egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti és behajtásra kerül sor, a behajtás valamennyi költsége - akár peren kívül, akár bírói úton történik, - Vevőt terheli.

 

Amennyiben a Vevő késedelembe esik az áru ellenértékének megfizetésével, úgy az Eladó jogosult a Vevővel szemben -amennyiben a Vevő természetes személy- fennálló követelése behajtásának céljából szükséges személyes adatokat követeléskezelõ társaságnak átadni.

 

Az átadandó személyes adatok: Vevő személyének beazonosításához szükséges adatok; a követelés kezeléshez szükséges kapcsolati adatok (cím, e-mail cím, telefonszám); a követelés azonosításához szükséges adatok.

 

6/ Felelősség:

Eladó nem felelős a harmadik személy által (ide értve az Eladó szállítóját is) okozott szállítási hiányokért, kivéve, ha az Eladót ezért szándékos, vagy felróható magatartás terheli. Eladó bármilyen kárigényért csak akkor felelős, ha a kárt Vevő a 8. pontban leírtaknak megfelelően bejelenti. A kárigényt olyan tartalommal kell előterjeszteni, hogy azt érdemben az Eladó vagy egy harmadik személy megvizsgálhassa. Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan igényre vonatkozóan, amit Eladótól követelhet. Vevő által követelt igazolt és jogos kárigény esetében Eladó kizárólag a kifogásolt termék számlaértékéig tehető felelőssé, semmiképpen sem felel más károkért, elmaradó hozamért vagy elmaradó nyereségért stb., mindezekért Eladó felelősségét kizárja.

7/ Felhasználás és garancia:

Eladó kijelenti, hogy az általa szállított áruk legjobb ismerete szerint megfelelnek a vonatkozó termékleírásnak. A termékleírások azonban nem azonosak a garanciális leírásokkal, ezért azok nem tekinthetők mindenre kiterjedő információnak. Eladó nem felel azért, hogy a termék megfelel-e a Vevő céljainak és elvárásainak. Az Eladó által esetlegesen megadott termékjellemző adatok az adott vizsgálati időpontra és körülményekre vonatkoznak. Vevő körülményei, (többek között a helyi adottságok, technológia, klíma stb.) lényegesen eltérhetnek az Eladónál végzett vizsgálati körülményektől. Eladó minden felelőssége megszűnik, ha Vevő vagy harmadik személy a terméket nem megfelelően használja, feldolgozza, kezeli, átalakítja, újracsomagolja, nem előírások szerint tárolja.

8/ Hiányközlés, reklamáció:

Vevő köteles a szállításkor vagy amint lehetséges, az árut megvizsgálni és azonosítani, hogy szerződés szerinti árút szállított-e az Eladó, valamint hogy mennyisége és minősége megfelel-e a megállapodásoknak, illetve amennyiben erre külön megállapodás nem született, a szokásos szabványoknak, vagy szabványok hiányában a szokásos felhasználási vagy kereskedelmi céloknak. Esetleges hiányt vagy kifogást Vevő a leszállítástól számítva öt napon belül köteles Eladónak írásban, ajánlott levélben a számlaszámra és azonosítószámra hivatkozással bejelenteni. Amennyiben Vevő öt napon belül nem tesz bejelentést, Eladó mentesül minden kötelezettség alól; ez a határidő jogvesztő határidő. Amennyiben az árú azonosságával kapcsolatban felek között nézetkülönbség van, a panaszos fél kérhet hivatalos, független minőségvizsgálatot. A hivatalos minősítő szerv által vett minta vagy elvégzett azonossági vizsgálat költségei azt a felet terheli, akit a vizsgálat eredménye elmarasztal. A vizsgálat eredménye mindkét félre nézve kötelező, nem érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármely vitás ügyet a 12. pontban hivatkozott hatóság elé terjesszék.

9/ Információszolgáltatás.

Eladó által adott írásos és szóbeli információk (reklámanyagok, képanyagok, termékleírások, hírlevelek, tanácsok, publikációk, katalógusok, technológiák, ajánlások, felhasználási javaslatok, stb.) azok jellegétől függetlenül általános tájékoztató jellegűek, kísérleti eredményeken és kísérleti felhasználói tapasztalatokon alapulnak, azok nem tekinthetők teljes körű információknak és nem azonosak garanciális leírással. Információ forrásként mindig az Eladó legutóbbi írásos kiadványa vehető figyelembe. A tényleges felhasználási, termesztési eredmények a felhasználási, termesztési körülményektől függően jelentősen módosulhatnak, ezért a tájékoztatókban és reklámanyagokban szereplő információk helyi körülményekre való alkalmazása Vevő felelőssége és kockázata. Vevőnek kell eldöntenie, s az ő felelőssége, hogy az információk a saját körülményei, illetve a helyi körülmények között felhasználhatók-e.

10/ Védjegy és márkahasználat:

Vevő által nem megengedett az olyan vagy ahhoz hasonló márkák, védjegyek és jelek használata, amelyeket Eladó használ áruinak más cégek áruinak megkülönböztetése céljából. Kivétel ez alól az Eladó által kiszerelt eredeti csomagolású, Vevő által megvásárolt áru. Eladó által forgalmazott termék továbbfeldolgozása, módosítása esetén Vevő vagy annak vevője az így előállított más termékhez Eladó márka és egyéb jelzéseit nem használhatja, kivéve akkor, ha erre külön megállapodást kötöttek.

11/ Vis major:

Azok a megállapodás teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket Eladó nem képes befolyásolni, vagy döntően akadályozzák vagy gátolják a teljesítést, vis majornak kell tekinteni; ide értendő, pl. sztrájkok saját vagy más beszállítói üzemekben, a szükséges anyagok általános hiánya, általános szállítási problémák, előre nem látható extrém időjárási és egyéb körülmények Eladónál és Eladó beszállítóinál és egyéb, az Eladót súlyosan akadályozó külső tényezők. Vis majornál Eladó köteles Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Mindkét félnek jogában áll a megállapodás felmondása, ha a vis major két hónapnál tovább tart. Eladó ilyen esetben semmilyen kártérítés fizetésére nem kötelezhető; Eladó a felelősségét teljes egészében kizárja.

12/ Vitás ügyek rendezése:

Ha szerződő felek nem állapodtak meg választott bírói eljárásban, minden vitás ügyben Eladó székhelye szerinti - hatáskörtől függően - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, illetve a Szolnoki Városi Bíróság kizárólagosan illetékes. Ha jelen ÁSZÉF valamely pontja vagy kitétele törvényi előírással érvénytelenné válna, helyébe a lehető legközelebbi rávonatkozó törvényi szabályozás lép. Felek - ha szükséges - az új szabályozás szövegét méltányos megállapodás ill. tárgyalás során elfogadják. Minden egyéb új törvényi szabályozással nem érintett Általános feltétel változatlan marad.

13/ Jog alkalmazása:

Minden, az Eladó és Vevő közötti megállapodásra az Eladó székhelye szerinti ország jogi előírásai érvényesek. Amennyiben Eladó és Vevő székhelye nem azonos országban van, jelen ÁSZÉF mellett a Bécsi Nemzetközi Kereskedelmi Egyezmény (United Nation Convention on the international Sales of Goods) feltételei is irányadók, amennyiben nem tér el jelen ÁSZÉF és nem ellentétes Eladó országának törvényeivel.

14/ Alkalmazandó jogszabályok:

Jelen Általános feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók

A webhely használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információ: Sütik használatának szabályzata.

  Elfogadom a cookie-kat
EU Cookie Directive Module Information